Aktualne nabory na wolne stanowiska

Wersja archiwalna z dnia 17.01.2013

Aktualnie trwające nabory:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
ul. Tanowska 8, 72 - 010 Police
ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik socjalny – GPS-ik/ka
w pełnym wymiarze czasu pracy,
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba.

1. Główne obowiązki:
Wykonywanie zadań w ramach realizacji projektu „GPS dla Rodziny”, a w szczególności docieranie do kobiet po urodzeniu dziecka z informacją i poradą na temat możliwości wsparcia ich aktywności społecznej i zawodowej. W celu dotarcia do możliwie największej i najszerszej grupy kobiet po urodzeniu dziecka pracownik socjalny, zwany GPS-ik/ka będzie pracował metodą streetworkingu. Pracę będzie prowadził na placach zabaw, w ośrodkach zdrowia, skwerach, parkach, w okolicach sklepów, w centrach handlowych lub na ulicy.

2. Wymagania:
a. obowiązkowe:
- Dyplom pracownika socjalnego lub ukończone studia wyższe na kierunkach praca socjalna, resocjalizacja, polityka społeczna , socjologia, pedagogika, psychologia
- Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania własnego samochodu prywatnego do celów służbowych
b. pożądane:
- umiejętność kontaktu z ludźmi, a w szczególności: komunikatywność, zdolność do przekonywania, uprzejmość, takt, umiejętność słuchania i panowania nad sobą oraz inteligencja emocjonalna, łatwość wypowiadania się w mowie;
- dobry stan zdrowia , miła prezencja, wiek 30-35 lat.

3. Warunki pracy:
Praca na przedmiotowym stanowisku jest częściowo narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Pomieszczenia Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych i drzwi o odpowiedniej szerokości oraz umiejscowienie pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na parterze budynku. Istnieją bariery utrudniające dostęp do pomieszczeń wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach. Pomieszczenia wydziału finansów Starostwa Powiatowego w Policach znajdują się na II piętrze budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Dostęp jest utrudniony poprzez brak windy lub podjazdów dla niepełnosprawnych.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- kopia dowodu osobistego.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny”
na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Tanowska 8, 72-010 Police
lub sekretariat@pcpr.police.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
30 stycznia 2013 r. do godziny 15.30

Inne informacje:
Oferty po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pcpr.police.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Dodatkowe informacje pod nr telefonu (091 42 40 700).

Podpisał: Marta Kowalska
Dokument z dnia: 24.08.2012
Dokument oglądany razy: 726
Opublikował: Rafał Jenne
Publikacja dnia: 17.01.2013
 
wydruk z dnia: 28.11.2020 // bip.pcpr.police.pl