Informacje prawne

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (www.pcpr.police.pl oraz www.bip.pcpr.police.pl ).

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-19
Data ostatniej dużej aktualizacji : 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

 

Ułatwienia na stronie

strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (www.pcpr.police.pl) posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jest pan Adam Nieścier, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4240700 wew. 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach mieści się w budynku przy ul. Szkolnej 2 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696). Jest on w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się tzn. zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami warunki do samodzielnego i komfortowego korzystania z budynku, który jest wolny od barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych (możliwość poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, do których dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy). Budynek posiada dwa wejścia od ul. Szkolnej, którymi można dostać się do budynku wprost z poziomu terenu. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Na poziomie parteru dostępna jest winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, do których dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniona jest w sposób głosowy i przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika. Zapewniamy również osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania poprzez oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania z witryn wydawanych przez [NAZWA PODMIOTU] w [MIEJSCOWOŚĆ].

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO, w celu realizacji zadań ustawowych własnych i zleconych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Policach na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że dane te potrzebne są w szczególności do:

 • złożenia wniosku przez klienta,
 • zawarcia umów, wydania decyzji lub przekazania informacji,
 • dokonania rozliczeń,
 • prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest:
 • warunkiem realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i wynika z przepisów prawa,
 • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.