Biuletyn Informacji Publicznej

 1. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy o pomocy społecznej, należą:
  1. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, tj.:
   1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
    o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
   2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  2. zadania własne realizowane przez Powiat, tj.:
   1. opracowanie i realizacja, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
   2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
   3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
   4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie
    i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
   5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
   6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
   7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
   8. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
   9. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
   10. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
   11. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   12. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
   13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
   14. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu,
   15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu,
   16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
   17. sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie ich Wojewodzie Zachodniopomorskiemu (również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego),
   18. sporządzanie bilansu potrzeb Powiatu w zakresie pomocy społecznej.
 2. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy o rehabilitacji, należy:
  1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
   1. rehabilitacji społecznej,
   2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
  2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
  3. opracowywanie oraz przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności, a także udostępnianie ich na potrzeby samorządu województwa,
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
  5. dofinansowywanie:
   1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
   2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
   4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
   5. rehabilitacji dzieci i młodzieży,
   6. dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 3. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532), należy:
  1. przyznawanie pomocy oraz ustalanie jej wysokości, w drodze decyzji administracyjnej, na zadanie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,
  2. przyznawanie pomocy oraz ustalanie jej wysokości albo odmawianie jej przyznania, w drodze decyzji administracyjnej, na zadanie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy,
  3. wypłata kwoty stanowiącej równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 3 ustawy.
  4. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.), należy wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
  5. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535,
   z późn. zm.), należy zadanie, o którym mowa w art. 8 ustawy.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach Przykładowej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany i programy

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne