1. §
  1. Centrum jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach:
   • poniedziałek od 07.30 do 16.00,
   • wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30,
   • piątek od 7.30 do 15.00.
  2. Dni i godziny pracy Centrum podawane są do wiadomości interesantów w trybie przyjętym dla ogłoszeń oraz zarządzeń Dyrektora.
 2. §
  1. Ogłoszenia oraz zarządzenia Dyrektora podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie ich na tablicach ogłoszeń w Centrum oraz publikowanie na stronie internetowej Centrum.
 3. §
  1. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Polickiego.
 4. §
  1. Centrum wykonuje zadania w oparciu o program działania i plan pracy ustalony przez Dyrektora Centrum.
  2. Dyrektor Centrum nadzoruje realizację planu, o którym mowa w ust.1.
 5. §
  1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Centrum określają:
   1. instrukcja obiegu dokumentów,
   2. jednolity rzeczowy wykaz akt.
   3. Zasady i tryb udostępniania przez Centrum informacji o sprawach publicznych określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
 6. §
  1. Pisma wychodzące z Centrum są zastrzeżone do podpisu Dyrektora Centrum,
  2. z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w ust. 2.
  3. Pracownik Centrum może wydawać, na wniosek zainteresowanego, zaświadczenie w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum.
  4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po jego wydaniu, podlega rejestracji w ewidencji wydanych zaświadczeń.
 7. §
  1. Dokumenty o charakterze księgowym potwierdzające dokonane przez Centrum wydatki wymagają podpisu głównego księgowego Centrum, stwierdzającego prawidłowość formalną i merytoryczną dokonanego wydatku, oraz zatwierdzającego podpisu dyrektora Centrum.
  2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do decyzji administracyjnych powodujących wypłatę przez Centrum świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prawidłowość ustalenia płatności stwierdza pracownik merytoryczny przygotowujący decyzję, która po podpisaniu przez Dyrektora staje się dowodem księgowym.
  4. Wszelkiego rodzaju dyspozycje, które skutkują bezpośrednim wydatkiem z rachunku bankowego Centrum, wymagają dwóch podpisów:
   1. Dyrektora Centrum i głównego księgowego Centrum,
   2. Dyrektora Centrum i pracownika odpowiedzialnego za obsługę kasową Centrum, w przypadku nieobecności głównego księgowego.
  5. Dyrektor Centrum może ustalić szczegółowe zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w oddzielnej instrukcji.
 8. §
  1. Kontrolę wewnętrzną w Centrum realizuje Dyrektor

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 lipiec 2021 09:13 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 listopad 2021 13:17 Administrator