Działalność

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych realizuje usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON). O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Głównym celem tych usług jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osobom o największym stopniu niepełnosprawności w życiu społecznym i zawodowym.

Asystent pełniąc swoje obowiązki powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej sprawując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba wykonywałaby będąc osobą sprawną zastępując mu jej dysfunkcje.

Zakres usług AOON obejmuje pomoc:

 • w transporcie środkami komunikacji: w dotarciu z miejsca zamieszkania do szkoły, pracy, placówek zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych, na zajęcia rehabilitacyjne, w powrocie ze szkoły, pracy, placówek zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych, zajęć rehabilitacyjnych do miejsca zamieszkania,
 • w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, np. ubieraniu, rozbieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek inwalidzki, toalecie, czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłków,
 • w razie potrzeby podczas snu podopiecznych przy zmianie pozycji,
 • podczas spaceru, w wyjściu do sklepu, banku, urzędu,
 • w utrzymaniu kontaktów społecznych oraz komunikowaniu się z otoczeniem,
 • innych potrzebach, które zgłosi osoba niepełnosprawna.

Zakres usług oraz wymiar czasu uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności osoby oraz rodzaju jej aktywności. Pomoc taka w pierwszej kolejności świadczona jest osobą zamieszkującym samotnie, nie mającym opiekunów. Usługi świadczone są nieodpłatnie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a osobą niepełnosprawną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach udziela dofinansowania do wysokości 60 % do realizacji tego zadania dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (organizacji pozarządowych), które w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania złożą właściwy wniosek.

Organizacje te muszą:

 • prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentować zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentować posiadanie środków własnych.

Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie zadania polega na refundacji udziału własnego w limicie ceny ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i może dotyczyć np. dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego oraz indywidualnej wkładki usznej, szkieł optycznych, pieluchomajtek i pieluch anatomicznych, wózka inwalidzkiego, protez kończyn itp.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne:

 • które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

uzyskały na ten cel częściowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i uzależnione jest od limitu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość dofinansowania jest różna i wynosi:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tychoceduty przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


UWAGA!!!
W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, w 2021 roku maksymalna wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznie i środki pomocnicze wynosi:

 • do zakupu aparatu słuchowego: 1000 zł za sztukę,
 • do zakupu innych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:
 1. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W celu wyróżnienia i uhonorowania działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w Powiecie Polickim Certyfikaty Obiektów Przyjaznym Osobom Niepełnosprawnym.

Rodzaje certyfikatów:

 1. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo”.
 2. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Słuchu”.
 3. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Wzroku”.


Certyfikaty przyznawane są na warunkach i zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania certyfikatów obiektom przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu,
 2. z dysfunkcją narządu wzroku.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu,
 2. z dysfunkcją narządu wzroku,
 3. z dysfunkcją narządu słuchu.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozycje, które mogą być dofinansowane znajdują się w:

 • Katalogu rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być objęte dofinansowaniem,
 • Katalogu rzeczowym urządzeń (wraz z montażem) lub usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

UWAGA! W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, maksymalna wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych udzielanego osobom niepełnosprawnym wynosić będzie do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

Celem turnusu jest rehabilitacja społeczna, a nie lecznicza.
Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie jednego z orzeczeń:

 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim,
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku kalendarzowym w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach, które przewiduje program turnusu,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, raz w roku kalendarzowym. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję zgodnie z „Kryteriami przyznawania dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w Powiecie Polickim".

Wysokość dofinansow8ania zależy od stopnia niepełnosprawności, dochodu rodziny oraz przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Po otrzymaniu dofinansowania osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru organizatora, ośrodka i terminu turnusu z listy uprawnionych organizatorów i ośrodków, którzy posiadają wpisy stosowne do niepełnosprawności wnioskodawcy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Osobom niepełnosprawnym przysługują liczne ulgi i uprawnienia, ale nie dla wszystkich są jednakowe. Zależą od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Za osoby niepełnosprawne uznawane są osoby, które posiadają orzeczenie:

o niepełnosprawności, w przypadku dzieci do 16 roku życia;
o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, zaliczone do jednego ze stopnia niepełnosprawności.
Są trzy stopnie niepełnosprawności:

znaczny (I grupa inwalidzka; całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji; stała albo długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym);
umiarkowany (II grupa inwalidzka; całkowita niezdolność do pracy);
lekki (III grupa inwalidzka; częściowa niezdolność do pracy; stała albo długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym).

4.1. Podstawa prawna: art. 193 ust 1-2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

4.2. Opis: Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice dziecka ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Za ponoszenie opłaty, o której odpowiadają solidarnie.

4.3. Wymagana dokumentacja: wszelka dokumentacja mówiąca o umieszczeniu małoletniego w pieczy zastępczej oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

4.4. Termin załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 – 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

4.5. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji.

4.6. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

3.1. Podstawa prawna: art. 88-90 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.); 140-153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2011r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1690).

3.2. Opis: Definicja osoby usamodzielnionej zawarta jest w dwóch ustawach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w art. 88 ust. 1 – osoba usamodzielniana to osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy j oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) w art. 140 ust. 1 – osoba usamodzielniana to osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Status usamodzielnianego wychowanka można uzyskać w myśl ustawy o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, osoba osiągnęła pełnoletniość a pobyt w pieczy zastępczej trwał nie krócej niż jeden rok bądź trzy lata w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej.

3.3. Rodzaje pomocy: Rodzaje pomocy dla usamodzielnianych wychowanków zawarte są w dwóch ustawach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w art. 88 ust. 1 gdzie osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomoc: pieniężną na usamodzielnienie, pieniężną na kontynuację nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) w art. 140 ust. 1 gdzie osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.

3.4. Wymagana dokumentacja: Utworzenie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i złożenie go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jeden miesiąc przed uzyskaniem pełnoletniości. Aby uzyskać pomoc pieniężną na kontynuację nauki, usamodzielnienie bądź na zagospodarowanie w formie rzeczowej należy złożyć wniosek w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

3.5. Termin załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 – 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

3.6. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji.

3.7. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

2.1. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1-2, art. 35 ust. 1-2, art. pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

2.2. Opis działania: Umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej następuje: gdy sąd wyda orzeczenie; w przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.

2.3. Termin załatwienia sprawy: Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu następuje umieszczenie małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku orzeczenia sądu mówiącym o umieszczeniu małoletniego w trybie nagłym, zabezpieczenia bądź interwencyjnym umieszczenie następuje możliwie szybko i najczęściej trwa nie dłużej niż jeden dzień roboczy.

2.4. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

2.5. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

1.1. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1-2, art. 35 ust. 1, art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720 z późn. zm.).

1.2. Opis działania: Umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej następuje: gdy sąd wyda orzeczenie; w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Przed umieszczeniem dziecka w placówce wydawane jest skierowanie z wyjątkiem art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), gdzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego przyjmuje bez skierowania.

1.3. Termin załatwienia sprawy: Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu następuje umieszczenie małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku braku miejsc w placówkach prowadzonych przez Powiat Policki następuje poszukiwanie miejsca w placówce na terenie innego powiatu. Przed wydaniem skierowania do placówki zasięga się opinii dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której ma być umieszczony. W przypadku orzeczenia sądu mówiącym o umieszczeniu małoletniego w trybie nagłym, zabezpieczenia bądź interwencyjnym umieszczenie następuje możliwie szybko i najczęściej trwa nie dłużej niż jeden dzień roboczy.

1.4. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

1.5. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

Podkategorie

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach Przykładowej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany i programy