2.1. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1-2, art. 35 ust. 1-2, art. pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

2.2. Opis działania: Umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej następuje: gdy sąd wyda orzeczenie; w przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.

2.3. Termin załatwienia sprawy: Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu następuje umieszczenie małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku orzeczenia sądu mówiącym o umieszczeniu małoletniego w trybie nagłym, zabezpieczenia bądź interwencyjnym umieszczenie następuje możliwie szybko i najczęściej trwa nie dłużej niż jeden dzień roboczy.

2.4. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

2.5. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 lipiec 2021 10:22 Administrator