Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (www.pcpr.police.pl oraz www.bip.pcpr.police.pl ).

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-19
Data ostatniej dużej aktualizacji : 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

 

Ułatwienia na stronie

strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (www.pcpr.police.pl) posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jest pan Adam Nieścier, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4240700 wew. 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach mieści się w budynku przy ul. Szkolnej 2 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696). Jest on w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się tzn. zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami warunki do samodzielnego i komfortowego korzystania z budynku, który jest wolny od barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych (możliwość poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, do których dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy). Budynek posiada dwa wejścia od ul. Szkolnej, którymi można dostać się do budynku wprost z poziomu terenu. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Na poziomie parteru dostępna jest winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, do których dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniona jest w sposób głosowy i przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika. Zapewniamy również osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania poprzez oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Deklaracja Dostępności PCPR w Policach docx 22.34 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 12:25 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 lipiec 2021 12:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 listopad 2021 15:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 listopad 2021 15:45 Administrator