Szablony artykułów

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, łóżka rehabilitacyjnego, piłek itp.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać się:

osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
osoby które, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Sprzęt rehabilitacyjny, który może być objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w "Katalogu sprzętu rehabilitacyjnego". Wysokość dofinansowania zaopatrzenia sprzętu rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a osobą niepełnosprawną.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Celem takiej formy pomocy jest ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Polickiego oraz umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które znalazły się w potrzebie np. zepsuł się im wózek, czekają na nowy. Wykorzystają sprzęt i zwrócą, gdy nie będzie już potrzebny.

Z wypożyczalni mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które złożą pisemny wniosek i dołączą do niego orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą zainteresowaną.

UWAGA! PCPR w Policach przyjmuje nieodpłatnie pełnowartościowy sprzęt rehabilitacyjny, który będzie przeznaczony do wypożyczania osobom niepełnosprawnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72-010 Police

+48 91 317 02 28
+48 91 42 40 700
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania PCPR

poniedziałek: 7:30-16:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-15:00

[WPISZ DATĘ,np. 12 sierpnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko [WPISZ NAZWĘ STANOWISKA] w Przykladowej Instytucji Naszym Mieście.

[NAZWA PODMIOTU] ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].

Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

[WPISZ NAZWĘ PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO] przeprowadził w [NAZWA PODMIOTU] kontrolę w zakresie [OKREŚL ZAKRES, TEMATYKE KONTROLI]

[NAZWA REJESTRU, EWIDENCJI, ZBIORU AKT] zawiera dane od dnia [WPISZ DATĘ] do dnia [Wpisz datę]. Dane udostępniane sa na wniosek.

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

[NAZWA_JEDNOSTKI] jest samorządową jednostką budżetową gminy [NAZWA_GMINY]. [NAZWA JEDNOSTKI] została utworzona w roku [ROK] decyzją [NAZWA ORGANU].

Na realizację zadania [NAZWA ZADANIA] udzielono zamówienia [NAZWA OFERENTA].

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania [WPISZ NAZWĘ ZADANIA] wyłoniono wykonawcę - firmę [WPISZ NAZWĘ FIRMY].

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Rada [NAZWA PODMIOTU] Uchwałą nr [NR] z [DATA] zatwierdziła [CO?].

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2015. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans [NAZWA PODMIOTU] na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.

Plan finansowy [NAZWA PODMIOTU] na rok [WPISZ ROK] przewiduje przychody w kwocie [WPISZ KWOTĘ] i wydatki w kwocie [WPISZ KWOTĘ].