Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
w Karwowie
Karwowo 12
72-005 Przecław
tel./fax: 91/ 311 77 70

Ośrodek Wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach
ul. Kosynierów Gdyńskich 25
72-010 Police
tel: 91/317 65 91

Domy zapewniają całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pozbawionych materialnych środków do życia, bezdomnych, znajdujących się w sytuacji przemocy domowej.
Domy zapewniają:

 • schronienie i całodobową opiekę kobietom w ciąży i w okresie okołoporodowym;
 • interdyscyplinarną pomoc samotnym matkom w trudnej sytuacji życiowej;
 • opiekę duszpasterską;
 • przyjazną, rodzinną atmosferę;
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim, a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, Gmina Zabrodzie. Posiada 14 miejsc. Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu wynosi 2900 zł w 2019 r.
Ośrodek Wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim, a Polickim a Stowarzyszeniem „Monar” w Warszawie. Posiada 13 miejsc. Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu wynosi 2500 zł w 2019 r.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje Starosta Powiatu Polickiego.

raport dostępny w załączniku

UWAGA: instrukcja korzystania z BIP jest obowiązkową stroną każdego BIP.

 

 1. Przeglądanie stron

Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.

Na dole każdej strony znajduje się metryczka (dostępna po kliknięciu na ikonce) z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

 

 1. Strony systemowe

System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

 • Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
 • Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
 • Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon
 • Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
 • Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP

 

 1. Moduł wyszukiwania

Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

 

 1. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl

Pod głównym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

 

 1. Rejestr stron usuniętych

Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony - jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został przywrócony.

 

6. Moduł konkursowy
Konkursy publikowane są na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Każda zmiana treści opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Także usunięte konkursy są archiwizowane wraz z powodem usunięcia. Konkursy usunięcie oraz minione są dostępne poprzez submenu menu "konkursy". Konkurs miniony może mieć status "rozstrzygnięty" - o ile został rozstrzygnięty, nierozstrzygnięty (na razie, czyli czekający na rozstrzygnięcie) lub nierozstrzygnięty trwale (nie będzie rozstrzygany). Rozstrzygnięcie konkursu (w tym trwałe oznaczenie jako nierozstrzygnięty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znaleźć się informacje o zwycięzcy (zwycięzcach), powody nierozstrzygnięcia konkursu itp.

7. Moduł zamówień publicznych
Moduł zamówień publicznych w SmodBIP został podzielony na cztery części:

 • Zamówienia publiczne podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
 • Zamówienia publiczne niepodlegające tej Ustawie
 • Zamówienia publiczne zakończone (rozstrzygnięte i nie)
 • Zamówienia publiczne usunięte (rejestr zamówień publicznych usuniętych)
 • Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treści można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE SĄ archiwzowane w przypadku ich wymiany!

 

Zamówienia publiczne w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego zamówienia znajduje się na stronie konkrentego zamówienia.

Po edycji statystyki oglądalności strony są kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 poz.920),
 2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.0.869 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”,
 5. Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Polickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
 6. regulaminu organizacyjnego PCPR w Policach, zwanego dalej "Regulaminem".
 7. innych przepisów regulujących zadania realizowane przez PCPR.
  Uchwała Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach; Statut PCPR Police. (plik dostępny w załączniku)
 1. §
  1. Centrum jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach:
   • poniedziałek od 07.30 do 16.00,
   • wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30,
   • piątek od 7.30 do 15.00.
  2. Dni i godziny pracy Centrum podawane są do wiadomości interesantów w trybie przyjętym dla ogłoszeń oraz zarządzeń Dyrektora.
 2. §
  1. Ogłoszenia oraz zarządzenia Dyrektora podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie ich na tablicach ogłoszeń w Centrum oraz publikowanie na stronie internetowej Centrum.
 3. §
  1. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Polickiego.
 4. §
  1. Centrum wykonuje zadania w oparciu o program działania i plan pracy ustalony przez Dyrektora Centrum.
  2. Dyrektor Centrum nadzoruje realizację planu, o którym mowa w ust.1.
 5. §
  1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Centrum określają:
   1. instrukcja obiegu dokumentów,
   2. jednolity rzeczowy wykaz akt.
   3. Zasady i tryb udostępniania przez Centrum informacji o sprawach publicznych określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
 6. §
  1. Pisma wychodzące z Centrum są zastrzeżone do podpisu Dyrektora Centrum,
  2. z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w ust. 2.
  3. Pracownik Centrum może wydawać, na wniosek zainteresowanego, zaświadczenie w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum.
  4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po jego wydaniu, podlega rejestracji w ewidencji wydanych zaświadczeń.
 7. §
  1. Dokumenty o charakterze księgowym potwierdzające dokonane przez Centrum wydatki wymagają podpisu głównego księgowego Centrum, stwierdzającego prawidłowość formalną i merytoryczną dokonanego wydatku, oraz zatwierdzającego podpisu dyrektora Centrum.
  2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do decyzji administracyjnych powodujących wypłatę przez Centrum świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prawidłowość ustalenia płatności stwierdza pracownik merytoryczny przygotowujący decyzję, która po podpisaniu przez Dyrektora staje się dowodem księgowym.
  4. Wszelkiego rodzaju dyspozycje, które skutkują bezpośrednim wydatkiem z rachunku bankowego Centrum, wymagają dwóch podpisów:
   1. Dyrektora Centrum i głównego księgowego Centrum,
   2. Dyrektora Centrum i pracownika odpowiedzialnego za obsługę kasową Centrum, w przypadku nieobecności głównego księgowego.
  5. Dyrektor Centrum może ustalić szczegółowe zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w oddzielnej instrukcji.
 8. §
  1. Kontrolę wewnętrzną w Centrum realizuje Dyrektor

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

mgr Beata Karlińska


ZASTĘPCA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

mgr Fani Sochanowskia

telefon/fax: (91) 317 02 28, (91) 42 40 700 wew. 207

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


DZIAŁ DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

Kierownik działu:

mgr Anna Mądrzak
telefon: (91) 42 40 700 wew. 200
fax: (91) 42 40 699
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Kierownik biura kadr i płac:

mgr Anna Pinińska-Sosna
telefon: (91) 42 40 700 wew. 202
fax: (91) 42 40 699
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator:

Justyna Małaczek
telefon: (91) 42 40 700 wew. 202
fax: (91) 42 40 699
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


DZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główny księgowy:

mgr Adam Potaczek
telefon: (91) 42 40 700 wew. 208
fax: (91) 42 40 699
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Księgowa:

mgr Beata Kuraś
telefon: (91) 42 40 700 wew. 204
fax: (91) 42 40 699
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


DZIAŁ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ i REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierownik Działu:

mgr Aleksandra Kuczyńska
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 107
tel. kom. 603 083 858
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Starszy Specjalista ds. osób niepełnosprawnych:

mgr Monika Walenciak
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 106
tel. kom. 603 083 858
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Asystenci Osobiści Osoby Niepełnosprawnej:

Agnieszka Kowalczyk-Wypych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Filoch
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adrianna Mejsner
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 


DZIAŁ WSPARCIA I ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kierownik Działu

mgr Zofia Schmidt
telefon: (91) 317 02 28 wew. 109
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator:

Magdalena Heluszka-Bartczak
telefon: (91) 31 70 228 wew. 206
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Marzena Dżon
telefon: (91) 42 40 700 wew. 205
tel. kom. 603 082 901
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Starszy pracownik socjalny

mgr Magdalena Bułatowicz
telefon: (91) 31 70 228 wew. 110
tel. kom. 665 005 140
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Pracownik socjalny

mgr Alicja Biały
telefon: (91) 31 70 228 wew. 114
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Specjalista Pracy Socjalnej Projekty Unijne

mgr Marta Tarent-Różańska
telefon: (91) 42 40 700 wew. 300
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pedagog

mgr Aleksandra Ratza
telefon: (91) 31 70 228 wew 114
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pedagog

Oliwia Chodkiewicz
telefon: (91) 31 70 228 wew 108
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Psycholog

mgr Jakub Sinicki
tel./fax (91) 317 02 28 w. 108
telefon komórkowy: 601 150 280
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Małgorzata Kowalczyk
telefon: (91) 31 70 228 wew. 113
telefon komórkowy: 609 001 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Olga Wróbel
telefon: (91) 31 70 228 wew. 113
telefon komórkowy: 661 600 793
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kinga Frątczak
telefon: (91) 31 70 228 wew. 113
telefon komórkowy: 661 600 745
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DZIECKA

Koordynator wychowawca

mgr Elżbieta Szymczak
tel. 608203073
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

tel./fax (91) 317 02 28
tel. kom. 603 08 30 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: pon- czw: 07.30 - 18.00
piątek 07.30 - 15.00

 

Kierownik Działu

mgr Teresa Abram
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 103
tel. kom. 603 083 020
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Starszy inspektor

Marta Olejarnik
tel. kom. 603 083 020
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

Starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Bąk
tel./fax (91) 317 02 28 wew. 104
tel. kom. 603 985 826
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista pracy socjalnej

mgr Anna Zaśko
tel./fax (91) 42 40 700 wew. 105
tel. kom. 601 150 280
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Psycholog

mgr Marcjanna Roman-Majewska
tel./fax (91) 42 40 700 wew. 102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Stanowiska samodzielne

mgr Jakub Siusta
telefon: (91) 42 40 700 wew. 209
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Karolina Tomczyk
telefon: (91) 42 40 700 wew. 300
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje